PSYCHOLOGENPRAKTIJK BINNENSTAD

Praktische informatie


 • Kosten en voorwaarden vergoeding

  Informatie over vergoeding en voorwaarden tot vergoeding vindt u hier: informatie vergoeding psychologische zorg: Kosten psychologische behandeling

 • Betalingsvoorwaarden

  De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoed, is de cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

  Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dient u bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

  Een afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. Zie kosten en voorwaarden vergoeding.

  Een aan u gezonden nota, dient binnen 3 weken betaald te worden. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 • Klachten of suggesties

  Suggesties ten aanzien van de organisatie of werkwijze worden erg op prijs gesteld.
  Mocht u ontevreden zijn, dan wordt u verzocht daarover contact op te nemen met uw behandelaar. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Ook kunt u om een verwijzing vragen. 

  Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van externe klachtenbemiddeling. In dit geval zal een klachtenfunctionaris van de LVVP ingeschakeld worden. Mocht u nog een stap verder willen zetten dan is er de mogelijheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die hier dan een bindende uitspraak over doet. Meer informatie over de klachten en geschillenregeling kunt u vinden op de website van de LVVP.
  Cliënten die via 1nP in zorg zijn, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van 1nP.