PSYCHOLOGENPRAKTIJK BINNENSTAD

Werkwijze


 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden door het invullen van dit aanmeldformulier of telefonisch op nummer 030-2714852 of per email naar gvegt@me.com.

  Bij aanmelding worden alle noodzakelijke gegevens zoals geboortedatum, adres, huisarts, verzekeraar en BSN gevraagd. Aanmelden betekent meestal dat u op de wachtlijst komt. U kunt bij wachttijd zien hoelang deze duurt.

 • Wachttijd

  We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd zodat we binnen 2 tot 4 weken met de behandeling kunnen starten. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

  De wachttijd bedraagt op dit moment 8 weken.

  Mocht deze wachttijd niet acceptabel zijn overlegt u dan met ons of met uw huisarts. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

 • Intake

  In het eerste gesprek bespreken we uw klachten, uw hulpvraag en verschillende andere persoonlijke gegevens. Ook gaan we in op het verloop van de klachten en eventuele eerdere hulp ervoor. Ter voorbereiding ontvangt u een vragenlijst en eventueel (via email) het verzoek om enkele tests in te vullen.Samen Het is belangrijk dat u voor het eerste gesprek de volgende zaken meeneemt:

  • Verwijsbrief van de huisarts
  • Uw zorverzekeringspasje
  • Een geldig legitimatie bewijs
  • De ingevulde vragenlijst (deze kunt u ook retourmailen)
 • Behandelingen

  U kunt bij ons ondermeer terecht met de volgende problemen:

  • Angsten, fobieën en dwang
  • Depressie en dysthymie
  • Psychosomatische klachten
  • Spanningsklachten
  • Onverwerkte trauma’s
  • Stagnerende rouw
  • Persoonlijkheidsproblemen
  • Problemen in de sociale omgang
  • ADHD en ADD
  • Burnout en andere werkgerelateerde problemen
  • Identiteitsproblemen
  • Klachten van obsessief, compulsieve aard

   

  Omdat u altijd komt op verwijzing van de huisarts zult u reeds met hem of haar uw klachten hebben besproken. Mochten u of uw huisarts vragen hebben m.b.t. de passendheid van een eventuele verwijzing dan kunt u of uw huisarts altijd even contact op nemen voor overleg.

 • Behandelvormen

  Wij gebruiken verschillende behandelvormen waaronder:

  Cognitieve gedragstherapie

  In de cognitieve therapie is de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen belangrijk. Uitgangspunt is dat negatieve gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door gedachten en overtuigingen. De neiging negatief te oordelen kan leiden tot lastige gevoelens en gedragingen.

  EMDR

  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een methode die wordt toegepast bij acute en chronische traumatisering. EMDR heeft tot doel de verwerking te bevorderen en de spanning die herinneringen aan de traumatische ervaringen oproepen, te verminderen.

  Oplossingsgerichte therapie

  Bij oplossingsgerichte therapie is het doel om mensen flexibeler te maken in het oplossen van hun problemen, mogelijkheden te scheppen en hoop voor de toekomst te geven. Er wordt uitgegaan van de kracht en de creativiteit van de cliënt. en diens probleemoplossend vermogen. De onderliggende gedachte is dat de cliënt. de oplossing al in zich heeft en dat door het stellen van specifieke vragen dit proces bevorderd kan worden.

  Inzichtgevende kortdurende psychoanalytische therapie (KPT)

  Hierbij wordt stilgestaan bij je drijfveren, copingstijlen en afweermechanismen.

  Uitgangspunt is dat mensen zowel bewuste als onbewuste drijfveren hebben die van invloed zijn op hun gedachten en gedrag. Getracht wordt om contact te maken met de bewuste, maar vooral met de onbewuste processen. Hierbij is er een sterke gerichtheid op het gevoelsleven. De therapeut werkt samen met de cliënt om weerstand en afweermechanismen bloot te leggen en ‘op te ruimen’, waardoor ruimte komt om met het onderliggende thema/ gevoel aan de slag te kunnen. Het uiteindelijke doel is het durven erkennen en ervaren van deze gevoelens, deze te begrijpen en ze desgewenst te uiten.

  ACT (acceptance and Commitment therapy)

  Met ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt dus op het vergroten van de psychologische flexibiliteit.

  ZKM

  De ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) heeft zich in de afgelopen dertig jaar bewezen als een uiterst bruikbare methodiek voor begeleid zelfonderzoek. De ZKM heeft een gedegen wetenschappenlijke basis in de vorm van de waarderingstheorie.

  De ZKM laat mensen zelf onderzoeken wat hen beweegt en geeft een heldere en effectieve aanzet tot verandering. De ZKM onderscheidt zich door de samenwerkingsrelatie tussen ZKM-consultant® en cliënt

 • Kwaliteitsbewaking

  De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen en via intercollegiale toetsing. Dat houdt onder andere in dat er sprake is van vertrouwelijkheid. Ook is iedere behandelaar ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij-en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden.

  Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

  Bij afwezigheid en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte wordt de cliënt geïnformeerd.